تقدیم به وحید امیری

به غیرت وحیدی،به بازی امیری
تو جنگنده ای خستگی ناپذیری
به لایی خود پیکه شرمنده کردی
لر خوب ایران الهی نمیری

شعر :اسماعیل تقوایی
600x600
آفرین به شیران سرخ ایران

شیران سرخ ایران غوغا بپا نمودند
با بازی درخشان دل از همه ربودند

تیم حریف آنها حیران از این دلیری
الحق که این دلیران شایسته صعودند

با ده نفر چه راحت بردند تیم کامل
شاکر برای این برد در حالت سجودند

شایسته اند اینان از بهر قهرمانی
در لیگ آسیایی شعر شرف سرودند

مانده دوگام دیگر در راه قهرمانی
خوش باد آنکه بینیم این راه را گشودند

شعر:اسماعیل تقوایی
سلام
16 شهر یک روز تاریخیه..
در سال 1352 در چنین روزی 6 گل از دوازه استقلال آن زمان گذشت.
روزی که امیدواریم یکبار دیگر تکرار شود..

یادم آید سالهای رفته را

الخصوص آن روز خاص هفته را

روزی از ایام قبل انقلاب

اهل تهران جملگی در پیچ وتاب

پیچ وتاب بازی خاص وطن

تیم آبی تیم قزمز پیرهن

بازی دربی ما آغاز شد

تا کنون از بهر ما یک راز شد

راز شش گل بهر قرمز حامیان

سهم آبی صفر شد در این میان

لفظ شش تایی از آن پس باب شد

اهل قرمز را شعاری ناب شد
X