نوحه شهادت امام عسکری(ع)

سامرا غرق عزا شد
عسکری حاجت روا شد
زین جهان کرده قصد جدایی
می شود در ره حق فدایی
یاحسن یا حسن یا حسن جان/یاحسن یاحسن یاحسن جان ۲
_______________________
سالها در کنج زندان
بوده او سر درگریبان
دل پریشان ز جور زمان شد
در جوانی بسی ناتوان شد
یاحسن یا حسن.....
_________________________
سامرا،دور از مدینه
شد شهید زهرکینه
او جگر پاره در بستر افتاد
مهدیش را به بر دید وجان داد
یاحسن یاحسن.....
___________________________
ای خدا لطفی به ماکن
قسمت ما سامرا کن
تا کنار مزارش بمانیم
همره مهدیش روضه خوانیم
یا حسن یاحسن.....

شعر:اسماعیل تقوایی
X