آغاز ولایت حضرت مهدی(ع)

نهم روز ربیع الاول آمد
شروع دولت مستقبل آمد

بود در آسمانها شور شادی
ندا در داده از هر سو منادی

الا یا اهل عالم شاد باشید
زهر رنج وغمی آزاد باشید

ازین پس برهمه مهدی امام است
امامت با گل نرجس تمام است

چنین روزی گه جشن وسرور است
برای شیعه اسباب غرور است

بود دنیا چو خاتم او نگین است
همان موعود ختم المرسلین است

طفیل هستی او هست عالم
زمین را او ولی ا... خاتم

شود ناجی ابنای بشر او
بود بنیان کن اصحاب شر او

امید جمله مستضعفین است
نهان از دیده ها،غیبت نشینست

فراق او زشیعه جان بسوزد
به هر جمعه براهش چشم دوزد

بیا ای شیعه هنگام طرب شد
امیر آخر دین منتصب شد

به مولامان بیا تبریک گوییم
به عشق او ره شادی بجوییم

بخواهیم از مراد خود وصالش
بما عیدی دهد سیر جمالش

خوشا روزی که در وقت ظهورش
پذیرد منتظرها را حضورش

خدایا شیعه را حاجت روا کن
مهیای ظهور مقتدا کن

شعر:اسماعیل تقوایی
X