هفدهم ربیع الاول
هفده زربیع آمده دل شاد شده
شادی به لبم آمده فریاد شده

این دل که خراب از غم ایام است
آباد به یمن روز میلاد شده

میلاد رسول دوسرا آمده است
از مکه وجمعه ای نکو یاد شده

تبریک به آمنه که مادر گشته
با این پسر از رنج وغم آزاد شده

او وعده به تورات وبه انجیل بود
به به که کنون موسم میعاد شده

جبریل امین آمده اندر بر او
شیرین شده طفل، او چو فرهاد شده

بر دخت عرب که زنده در گور شود
گو،مژده بده آخر بیداد شده

بتها همه سرنگون به میلادش شد
وضعیت طاق کسروی حاد شده

در جهل عرب نور علی نور آمد
بر دین جدید اصل وبنیاد شده

حق حجت آخر خودش رو کرده
برخلق جهان نوید امداد شده

ازسوی خدا ورا محمد شد نام
او سرور کل آدمیزاد شده

بر دین نهایی خدا هست رسول
میزان ز برای جمله اوتاد شده

اسلام بود دین وکتابش قرآن
برهرچه رسول بوده استاد شده

حبل الله مسلمین بود درهرجا
سرمایه ی اتحاد افراد شده

میلاد رسول چشمه توحید است
پایان بروز شرک والحاد شده

میلا رسول قلب زهرا شادست
مهدی به مدینه رفته دلشاد شده

شعر:اسماعیل تقوایی
X