حضرت عبدالعظیم

ای پسر مجتبی(ع) حضرت عبدالعظیم
معدن جود وسخا حضرت عبدالعظیم

راوی علم حدیث عابد پرهیزکار
عالم دین خدا حضرت عبدالعظیم

دوره خوددیده ای حضرت هادی (ع)جواد(ع)
موسی کاظم(ع)رضا(ع)حضرت عبدالعظیم

عرضه نمودی تو دین،محضرهادی، امام
گفت محبی به ما،حضرت عبدالعظیم

دشمن دین در پی ات،هجرتت آغازشد
دور شدی از بلا حضرت عبدالعظیم

شهربه شهر آمدی تاکه رسیدی به ری
شد سفرت انتها حضرت عبدالعظیم

ری برکت یافت از درک فیوضات تو
یافت یکی مقتدا حضرت عبدالعظیم

نقل زهادی(ع)شده،زایر کویت بود
زایر کرببلا حضرت عبدالعظیم

شیعه که با حاجتی آمده پابوس تو
حاجت او شد روا حضرت عبدالعظیم

ازکرم مجتبی(ع) بهره فزون برده ای
ای به کرم آشنا حضرت عبدالعظیم

موسم میلادتو موسم شادی بود
بر لب ما مرحبا حضرت عبدالعظیم

شاعر : اسماعیل تقوایی


X