سرود میلاد امام عسکری (ع)

زمین وآسمون غرق نوره
مدینه پر از شادی وشوره
امام هادی شده پسردار
برای شیعه وقت سروره
این پسر،این پسر،مثل مه انوره
این پسر،این پسر از همه دل میبره

یا حسن یاحسن..خوش آمدی عسکری۲
___________________________
عرش خدا پر شده زشادی
میگن مبارکه امام هادی
زمین شده براش ستاره بارون
میکنه زمزمه اینو منادی
گوهری دیگه از،گنج ولا اومده
ولی دیگری برا خدا اومده
یا حسن یاحسن....
___________________________
باز داده میوه درخت کوثر
شادی قلب زهرا(س) وحیدر(ع)
جانشین اومد برای هادی(ع)
براش امامت میشه مقدر
یازدهم گل از گلزار امامت حسن
امام شیعه وبحر کرامت حسن
یاحسن....
________________________
امشب شب میلاد نگاره
دلم هوای سامره داره
دلم میخواد خاکشو ببوسم
جایی که مهدی پاشو میذاره
مبارک باشه یاحضرت صاحب زمان
عیدی ما بده دیدن رویت عیان
یاحسن....

اسماعیل تقوایی
X