تقدیم به رهبر عزیز

زاده ی زهرا(س) وولی خداست
ازهمه اغیار خدا او جداست

در ره دینش نهراسد ز کس
حق طلبان را به جهان مقتداست

شاکر درگاه خداییم ما
خامنه ای رهبر ایران ماست

تا که به مهدی(عج)برساند علم
رهرو خود را به یقین رهنماست

چون شده جانباز به راه خدا
با همه درد وغمشان آشناست

خار به چشم همه ی دشمنان
مایه ی دلگرمی اهل ولاست

ظلم ستیزست ودلیر وبصیر
سیره او چون علی مرتضاست

رهرو پاک پسر فاطمه ست
سید والا وحسینی نماست

ذکر لب روز وشب رهروان
بهر سلامتی رهبر،دعاست

شعر:اسماعیل تقوایی

خلاصه

X