نهم دی

روز نهم از دی همگان کوشیدند
مشتی به دهان فتنه گر کوبیدند

عشاق حسین وارد صحنه شدند
از صحنه بساط فتنه را برچیدند

با ذکر حسین حسین ره افتادند
سرها ز زمین بر آسمان ساییدند

آنروز غدیر دیگری پیش آمد
حیدر منشان عیار خود سنجیدند

تجمیع شده سحاب رحمت گشتند
بر خطه ی پر غرور ما باریدند

شد نقشه دشمنان ما نقش بر آب
مردم به حماقت عدو خندیدند

چشمان جهانیان به ایران افتاد
حیران شده وعزت ما را دیدند

شد روز نه از دی به یقین یوم ا...
دستی همه بر حبل خدا یازیدند

آنان که در آن معرکه شرکت کردند
همواره براین کار نکو بالیدند

این رهبر و رهروان آگاه وبصیر
در خاطر تاریخ جهان جاویدند

شعر:اسماعیل تقواییX