نهم دی فتنه را مقهور کرد

چشمهای خصم دین را کور کرد 

نهم دی شد درخشان روز ما 
چشم حزب ا.. را پر نور کرد

نهم دی بود یک فتح الفتوح 
رهروان رهبری منصور کرد

نهم دی آزمونی بود که 
ملتی رادر جهان مشهور کرد

نهم دی با بصیرت شد عجین 
کور دلها را زملت دور کرد

نهم دی آنزمان خورشید وار 
خاک ایران را سراسرنورکرد

نهم دی بود مشت محکمی 
ناامیدی سهم هر مزدور کرد

نهم دی راه تازه باز شد 
تفرقه از ملت ما دور کرد

بهرما آنروز یوم ا... بود 
مردمی را نزدحق ماجور کرد
 
نهم دی شد غدیر دیگری 
بیعت ما با ولی مقدور کرد

نهم دی از حسین الهام داشت 
هر یزیدی زمان رنجور کرد

بود مهدی ناظری برکار ما 
نهم دی قلب او مسرور کرد

شاعر:اسماعیل تقوایی

X