عابدی را حکایت کنند که شبی ده من طعام بخوردی و تا سحر ختمی (مراد ختم قرآن)در نماز بکردی
صاحبدلی شنید و گفت:اگر نیم نان بخردی و بخفتی بسیار از این فاضلتر بودی
اندرن از طعام خالی دار
تا درو نور معرفت بینی
تهی از حکمتی به علت آن
که پری از طعام تا بینی
*گلستان زیبای سعدی

دسته ها : حکایتها
X