یا صاحب الزمان

دیریست دچار غم هجران تو هستم
سامان منی، بیسر وسامان توهستم

ای یوسف گم گشته ی در وادی غیبت
یعقوب صفت مانده به کنعان تو هستم

ای حجت حق، جان جهان، لیلی عالم
درمانده و مجنون پریشان تو هستم

بردار دمی پرده ز آن چهره ی زیبا
مشتاق نظر بر رخ رخشان تو هستم

بیمار توام ای تو طبیب همه عالم
باز آی، که محتاج به درمان تو هستم

مستند همه عالمیان از می عشقت
شادم که در جرگه ی مستان تو هستم

تو بارش رحمانی پایان زمانی
خشکیده زمین،تشنه ی باران تو هستم

گویند ظهور تو بهاران جهان است
من منتظر فصل بهاران تو هستم

شعر:اسماعیل تقوایی
X