میلاد حضرت زینب(س)

شادمان باشید زینب(س) آمده
جان زهرا(س)زینت "اب"آمده

پنجم ماه جمادی اول است
در حریم عشق کوکب آمده

سومین فرزند زهرا وعلیست
عرش رحمان را مقرب آمده

برحسین وبرحسن تبریک گو
خواهری دارای منصب آمده

رونقی برمکتب پیغمبرست
بهترین شاگرد مکتب آمده

این عقیله افتخار شیعه است
بانوی رخشان مذهب آمده

حضرت جبریل بر درگاه او
دست بر سینه مودب آمده

آسمان صبر وفضل وعلم را
شمس تابانست،کامشب آمده

مرغ دل در شادی میلاد او
با نواهایی مطرب آمده

شیعه را در اینچنین روز نکو
حمد حق پیوسته بر لب آمده

شعر:اسماعیل تقوایی

X