یا زینب کبری(س)

ریحانه ی زهرایی و دردانه ی حیدر
ای آیه ای از کوثر بی مثل پیمبر

از بعد حسین وحسن آن مظهر خوبان
در بیت علی آمده ای چون مه انور

زینب تویی ونام تو یک نام الهی ست
الحق که تویی بر پدرت زینت وزیور

با آمدنت عرش خدا غرق طرب شد
بگشود در رحمت خود حضرت داور

تو دختر انسیه ی حورای بهشتی
شد شهر مدینه ز شمیم تو معطر

آغوش حسین رفتی وآرام گرفتی
یعنی که بود رامش قلب تو برادر

با دیدن تو روی حسن غرق تبسم
شاکر شده از اینکه بود صاحب خواهر

تا دید نبی روی ترا برهمه گفتا
روی تو بود شبه رخ مادر مادر

برهاشمیان عابده هستی وعقیله
برعلم تو میزانی وبر صبر تو مظهر

عشاق حسینی همه از زینبیانند
پر کرده همه از می الطاف توساغر

تو یار حسینت به صف کرببلایی
مجنون حسینی وبر او همره ویاور

میلاد تو شادی به دل شیعه ببخشد
پنجم زجمادی همه را مهر منور

دل در هوس رفتن ودیدار دمشق است
خواهم ز خدا تا که شود زود مقدر

جانم بفدای تو وآن صحن وسرایت
سرداد هرآنکس برهت، هست مظفر

شعر:اسماعیل تقوایی
X