فاطمیه
فاطمیه دل بسوزد در عزای فاطمه
فاطمیه جان هر شیعه فدای فاطمه

فاطمیه قصه سیلی نامردی پلید
بین کوچه بر عذار حق نمای فاطمه

فاطمیه قصه مظلومی مولا حسن
آنزمانی که به کوچه شد عصای فاطمه

فاطمیه قصه جور وجفا بر کوثر است
قصه مسمار،آتش،ناله های فاطمه

فاطمیه قصه مظلومی یک شوهر است
ریزش اشک علی در پیش پای فاطمه

فاطمیه قصه زهرا وهجران پدر
آرزوی مرگ در ذکر ودعای فاطمه

فاطمیه قصه بی مادری کودکان
خانه داری کردن زینب به جای فاطمه

فاطمیه قصه غسل وکفن، دفنی غریب
اشک وآه یاور درد آشنای فاطمه

فاطمیه حسرت دیرینه ی هر شیعه ای
حسرت دیدار قبر در خفای فاطمه

فاطمیه داغ دیرینی به روی قلبهاست
کرده دلهای پریشان مبتلای فاطمه

فاطمیه پایه ریز داغهای کربلاست
ختم آن داغ حسین سر جدای فاطمه

شعر :اسماعیل تقوایی


X