بوی عزای فاطمه
برمشامم میرسد بوی عزای فاطمه
دل سرود غم سراید در رثای فاطمه

مرغ دل پر می زندبا ناله روسوی بقیع
تا خبر گیرد ز قبر در خفای فاطمه

فاطمیه آمد وگردیده دلهای همه
بار دیگر فاطمی ومبتلای فاطمه

باز آمد فاطمیه باز می آید بگوش
بین آن دیوار وآن در ناله های فاطمه

باز آتش می زند قلب محبان علی
کوچه وسیلی واشک مجتبای فاطمه

باز یاد شیعه آید دست حیدر بسته بود
اشک حیدر ریخت آنجا پیش پای فاطمه

مرتضی گریان گذارد برسر زانو سرش
خانه اش گردیده بی لطف وصفای فاطمه

زینبش یاد آورد ذکر دعای مادرش
مرگ خود را او طلب کرد از خدای فاطمه

دردهای فاطمه بعد از پدر شد پرشمار
شدشهادت مرهم درد وشفای فاطمه

فاطمیه آمد وشد وقت عرض نوکری
با امید لطف بانو بر گدای فاطمه

شعر:اسماعیل تقوایی
X