یا حجت بن الحسن(عج)

آیا شود ای دلبرم این جمعه بیایی
بر دیده ی هرمنتظری چهره نمایی

کافیست دگر هجر تو ای یوسف زهرا
وقت است زغیبت توکنی قصد جدایی

تو مصلحی و عالم ما چشم براهست
با لطف ظهورت همه اصلاح نمایی

باز آی، سفر کرده، به کنعان دل ما
با نور وجودت بده بر دل تو جلایی

با سر بدویم ار که نمایی تو اشاره
ارباب تویی ما همگان بر تو فدایی

بیمار توایم و تو طبیب همه جانها
دیدار تو بر خسته دلان هست شفایی

گم کرده بشر راه در این ظلمت دنیا
باید که بیایی و کنی راهنمایی

گوش همه منتظران هست مهیا
تا جمعه بیاید زسوی کعبه ندایی

ای کاش که این جمعه بود جمعه ی آخر
تا بهر ضعیفان برسد فصل رهایی

اسماعیل تقوایی


X