دوباره بهمن آمد نور آمد

به یادم گاه عشق وشور آمد

مه بهمن مه پیروزی ما

مه آغاز دل افروزی ما

در آن ایام دلها کی جدا بود

به لبهامان فقط روح خدا بود

در آن ایام من را ما نمودیم

دری بر سوی آزادی گشودیم

به آن سالی که شد پنجاه با هفت

هراس از ظالمین از بین ما رفت

به لبهای همه ذکر علی بود

خمینی از برای ما ولی بود

چو روز دو وده از بهمن آمد

خمینی جان ما در میهن آمد

بیامد شام تیره روز گردید

همه ایام مابهروز گردید

جوانها جانفشانی ها نمودند

به بهمن شعرپیروزی سرودند


شاعر : اسماعیل تقوایی
 

X