سالروز ورود امام خمینی گرامی باد

امروز روز بازگشت یک امام است
هجران روح ا...با مردم تمام است

امروز دو با ده زبهمن ماه رفته
وارد به میهن رهبری والامقام است

آمد خمینی مقصد دلهای عاشق
ازجمله ی ایرانیان بر او سلام است

آمد فرشته، دیو از ایران گریزد
اولاد زهرا پایه ریز یک نظام است

آمد به هم ریزد نظام پادشاهی
ازسوی او جمهور اسلامی پیام است

ده روز چون بگذشت از روز ورودش
بوی خوش پیروزی ما در مشام است

با لطف حق جمهوری اسلامی ما
تا رجعت مهدی(عج) زهرا (س)مستدام است

شعر :اسماعیل تقوایی

X