گرانی
تامل کن تامل کن گرانی
چرا مرکب به این سرعت برانی

کمی هم رحم کن برحال مردم
به نیش ترمزی گر می توانی

تو هم سرعت شدی با نور جانا
روان همواره سوی آسمانی

همه اجناس را مشمول باشی
تو فعال محیطی بیکرانی

در این وسعت وبا این سرعت خود
بسوی مرگ ما را می کشانی

به لطفت گشته ارزانی فراموش
شده مدفون در قبری نهانی

دوباره مادر گیتی نزاید
مثال او دگر در زندگانی

عطایش بر لقا بخشیده ملت
در این عرصه تو تنها قهرمانی

مصاف با تو صاحب عرضه خواهد
نباشد عرضه در مسئولیانی

گزیری نیست،باید ساخت باتو
فراوان،با وجود و رایگانی

شعر:اسماعیل تقوایی
 


X