میلادیه حضرت زهرا(س)

فاطمه ای گل همیشه بهار
ای خدا گویش وخدا رفتار

ای تو خورشید آل پیغمبر
دور تو ماههای هشت وچهار

روزمیلاد توست روزخدا
روزشادی احمد مختار

مکه شد از فروغ تو روشن
وام بگرفتی از خدا انوار

عرشیان جمله در سرور وطرب
ذکرتکبیرشان بود بسیار

پدر تو بود حبیب خدا
گشته ای تو حبیبه ی دادار

نامت از نام حق گرفته شده
نیست بهتر زنام تو گفتار

گفته پیغمبرخدا که بود
دروجود تو از بهشت آثار

فخر خالق به توست چون هستی
خلقتش را تو نقطه ی پرگار

بر زنان دو عالمی سرور
نتوان کس ترا کند انکار

جز علی کس نبود لایق تو
بر ولی خدا تویی دلدار

بهر آیات کوثری مصداق
نسل طاها زتو شده بسیار

زاد روز تو موسم شادیست
غم در این روز می رود به حصار

شیعیان شادمان به حال طرب
کوی و برزن نمایی از گلزار

هیأتیها به کف زدن کنند
همه بر نوکری خود اقرار


ذکر یا فاطمه، و یا حیدر
می برد از قلوبشان زنگار

کاش که همزمان چنین روزی
مهدی فاطمه شود اظهار

شعر:اسماعیل تقوایی
 

X