سلام

امام رضا (ع)فرموده اند:

خرد انسان مسلمان کامل نگرددمگر آنکه ده خصلت در او باشد:

1-از او امید خیر برود

2-از بدی او مردم در امان باشند

3-خوبی اندک دیگری را بسیار داند

4-خوبی بسیار خود را کم شمارد

5-هرچه از او خواهند دلتنگ نشود

6-از پی علم رفتن خسته نگردد

7-فقر در راه خدا از توانگری نزد او محبوبتر باشد

8-خواری در راه خدا از عزت با دشمنش محبوبتر باشد

9-گمنامی را از شهرت خواهان تر باشد.

10-احدیرا نبیند جز آنکه گویداو از من بهتر وپرهیزگارتر است وچون مردی که از او پست تر باشد ببیندبگوید شاید باطن او بهتر باشد واگر کسی را ببیند که بهتر وبا تقوی تر از اوست برای او فرو تنی کند تا با او برسد وچون چنین کرد بزرگواریش بیشتر شود..نامش خوب گردد وبر مردم زمانش برتر آید.

منبع:تحف العقول


X