شام یلدا آمده کوته شود شبها دگر
سنبه ی روز خدا شد بر شب او کارگر
شام طولانی ترین در سال جاری آمده
بسته بر شب زنده داری فرد ایرانی کمر
گرد هم آیند مردم بهر کیف وگفتگو
خنده ها می آید از این گفتگو ها پر ثمر
سفره های خوردنی آماده در هر خانه ای
هر چه خواهی هست در این سفره ی با کر وفر
خسته می گردد دهانها از شکست تخمه ها
خرخره گردد با آجیل این شب مفتخر
هر که دارد هندوانه در شب یلدای خود
همچو سرداری بود گشته نصیب او ظفر
مبوه در هر خانه ای باشد به میزان وفور
پرتغال وسیب ونارنگی انار پر گهر
هست شیرینی گوناگون برای خوش خوران
قند خون بالا رود زین لقمه های پر شکر
بعد خورد اینهمه انواع ناب خوردنی
معده ها باشد برای شام این شب منتظر
زیر معده غیر شام و رو ش پر گردد زشام
در چنین حالات باید کرد از آروق حذر
با چنین اوصاف ممکن نیست خواب آید به چشم
نیک باید زد قدمها بهر هضمش تا سحر
می شود پایان این شب حاصلش در روز بعد
کیسه های پر زباله مانده آید در نظر


دسته ها :
X