سلام

چند بیتی در باره آب وصرفه جوئی:


گرکه خواهی آب باشد پردوام

صرفه جوئی پیشه بنما صبح وشام

آب باشد مایع از بهر حیات

آرزوی خوشگوار تشنه کام

آب خوردن کن جدا از شست وشو

کن رعایت حق این شربت مدام

حالیا کمبود آن
حس می شود

صرفه جوئیش بود خیر الکلام

در وضویت شیر را مگذار باز

این بود مصداق اسراف تمام

گر که خواهی خودروئی پاک وتمیز

سطل آبی چاره باشد خوش مرام

شست وشوی کوچه کاری خوب نیست

آب پاشی کن بزن جاروی تام

وقت استحمام را کوتاه کن

تا نگردد قطعی آبت مدام

ضد اسراف است این اعمال تو

 دارد از بهر تونیکوئی نام

اسماعیل تقوایی

X