هوای کوی ترا در پی تو بو کردم
به شکل دربدری کوچه جستجو کردم
نیافتم اثری از تو وپریشان حال
دعا نمودم و وصل تو آرزو کردم
رسید وقت نماز وبرای یافتنت
به روی خیس به معبود خویش رو کردم
میان راز ونیازم به خواب رفتم من
به خوابم آمدی وبا تو گفتگو کردم
زهرطرف سخنی گفتم وتو هم پاسخ
به دیدنت همه ی زخم دل رفو کردم
ز آنزمان بگذشته ست سالیانی چند
نبودی وبه همان یاد خواب خو کردم
اسماعیل تقوایی 
X