ماه ربیع آمده ثانی شده

هشتم آن نیک زمانی شده

داده خداوند پسربر نقی(ع)

صاحب یک همدم جانی شده

او حسن بن علی بن الجواد

در دو جهان در گرانی شده

شهر مدینه شده شادی وشور

کار همه هلهله خوانی شده

یازدهم ماه ولا آمده

آمده ونور فشانی شده

ماه بهاری شده میلاد او

آخر هر فصل خزانی شده

بعد مدینه برود سامرا 

وارد دوران جوانی شده

نرگس رومی بشود همسرش

صاحب فرزند نهانی شده

منجی عالم پسرش می شود

زندگیش سخت نهانی شده

شیعه بخواهد فرجش از خدا

روز وشب این ذکر زبانی شده

کاش که بینیم رخ زیبای او

وقت ظهورش که عیانی شده


اسماعیل تقوایی


X