ماه بهمن آمــــــد و ماه قیام

ماه بر آلام مـــــــردم التیام

ماه خـــــون و انقلاب و ولوله

انقراض حتمی یک سلسله

یاد آن ایام با عـــــزت به خیر

روزهای خـوب با لذت به خیر

آن زمان من مرده و ما زنده بود

شهرها از همدلی آکنده بود

آن زمان دل‌ها حسینی بود و بس

قبله دل‌ها خمینی بود و بس

آن زمان چپ راست بود و راست چپ

جملگی همرزم بودند روز و شب

ماه وحدت گشت و ماه انقلاب

انقلاب مـــــردمی بینا و ناب

ماه آزادگی و دیـــن و شـــرف

ماه مردان و زنان جان به کف

کـــوری چشمان فــرعون دیار

شد زمستان از برای ما بهار

محو شد آن سوز و سرما چون رسید

کاروان بی حد خــــون شهید

ماه بهمن را چـو دو، با ده رسید

شمس ما از غرب بر ما بر دمید

شمس ما آن پور بر حق حسین

پیر عاشق زاده‌ی خاک خمین

دشمنان در غفلت خـــود وانهاد

آمـــد و بر خاک ایران پا نهاد

پهن شد فرشی ز قلب عاشقان

بـــر قدوم نائب صاحب زمان

آمد و دل‌های ما بیدار شد

فارغ از شب ماندن و تکرار شد

با امام عشق، عاشق‌تر شدیم

رهبر آمد، رهرویی دیگر شدیم

آمد و ایران همه فریاد شد

موســـــم نابودی بیداد شد

شد بپا غوغا و شور و ولوله

ارگ شاهی شد دچار زلزله

از ورودش تا سقوط شاهیان

فاصله ده روز شد در این میان

یک دهه جانبازی و شور و شرف

پر خیابان‌ها ز مردم صف به صف

یک دهه، هر روز آن روز خدا

یک دهه همراه مصباح‌الهدی

یک دهه از خون مردان وطن

لاله‌ها روئیده در هـــر اتجمن

روزهای فجـــر شام انقلاب

یک دهه شیرین به کام انقلاب

این دهه بگذشت روز حق رسید

موسم تبیین جاءالحق رسید

روز بیست و دو ز بهمن ماه شد

حمد یزدان باطل اندر چاه شد

دولت شاهنشهی نابود شد

دولت اسلامی ما بــــود شد

سال‌ها بگذشته از آن روزها

سال‌هایی توأمان با ســوزها

سوز جنگ و سوز اصحاب نفاق

دشمنان ما همـــه در اتفاق

اتفاق شـــــــوم ضد انقلاب

بر علیه مـــــرز و بوم انقلاب

در ره این انقـــــــلاب تازه پا

دام‌ها بنهاده دشمن پا به پا

کودتا و جنگ و چندین غائله

تا کند ایجاد قهــــــر و فاصله

آخرینش فتنه‌هایی از درون

حامیانش دشمنانی از برون

عاملینش جملگی بازیچگان

کور چشمانی حماقت پیشگان

آسیاب دشـــــمنان را آبریز

بی‌بصیرت‌های خاص و خرد و ریز

دست حق یاری‌گر اسلام شد

بی اثر هر حیله و هر دام شد

بعد لطف ایـــــزد و صاحب زمان

نقش رهبــر آشکار هر زمان

چون خمینی سوی ایزد پر کشید

این ردا را سیدی در بر کشید

پـــــور زهـــرا و خراسانی بُوَد

افتخار قـــــوم ایــــــرانی بُوَد

رهبـــری والامقام و دین پناه

فارغ از هر دسته بندی و جناح

جان جانان است این سید علی

حزب او باشد فقط حزب علی

بارالها حق زهـــــــرای بتول(ع)

حق مولامان علی(ع) حق رسول(ص)

رهبـــــر ما دائماً بهـــــــروز دار

اسماعیل تقوایی

در پناه لطف خـــــود محفوظ دار


X