جز جان صداق وصل تو ای ماهپاره نیست
بودم به شک ،دهم ،ندهم ،راه چاره چیست
با اشک تفالی بزدم گفت حافظم
در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست
اسماعیل تقوایی
X