ای خال لبت کرده گرفتار مرا
چشم سیه ات نموده بیمار مرا
بیمارتوام طبیب مخصوصم باش
تجویز نما وعده ی دیدار مرا
اسماعیل تقوایی


X