مونسم در روز تا پاسی زشب گوشی بود
آنکه در هجرش نمایم سخت تب گوشی بود
می روم با گوشیم در نت که وب گردی کنم
راه چت بااقدس وبا مش رجب گوشی بود
در تلگرام،لاین،در گوگل پلاس هستم پلاس
آنچه تنهایی من را شد سبب گوشی بود
همسر وفرزند ها از ذهن من رفته برون
باعث نسیان هر اصل و نسب گوشی بود
داخل خانه همیشه سر به گوشی می برم
آنکه همسر را در آرد در غضب گوشی بود
اینور وآنور گویند" عشق گوشی" گشته ام
باعث اینحرفها واین لقب گوشی بود
از خدا کردم طلب تا که فراموشش کنم
دلبری که برده از یادم طلب گوشی بود
اسماعیل تقوایی
X