سلام

سعری طنز در باره ی "خانه تکانی":

 

در آخر هرسال  نصیب همگانی،ای خانه تکانی
آسیب تن ولطمه جانانه به جانی،ای خانه تکانی

هرچند نویدی به بهاران پر از گل
بر جمله مردان مثالی زخزانی،ای خانه تکانی

آیی وبشویم زخانه در ودیوار
کف ساب زمینم نهانی وعیانی،ای خانه تکانی

پارو بکشم فرش کف آلوده ی خود را
طوری که نماند به تن تاب وتوانی،ای خانه تکانی

برکول بگیرم همه فرشی که بشستم
بربام برم با روش بار کشانی،ای خانه تکانی

بانوی عزیزم بدهد ارد فراوان
فرتوت زدستش بشوم عین جوانی،ای خانه تکانی

با زحمت خود بازکنم پرده زدیوار
هنگام فرودم نبود خط امانی،ای خانه تکانی

بانو بکند جمع لوازم که فروشم
باید که کنم جایگزینش به گرانی،ای خانه تکانی

نقاشی هر خانه بود شرط وجودت
زین کار تو جانم به لبانم برسانی ،ای خانه تکانی

گر آخر اسفند نماند اثر ازمن
وراث بدانند که تو عامل آنی ،ای خانه تکانی

شعر:اسماعیل تقوایی


دسته ها :
X