به استقبال شب چهارشنبه سوری:


امشب شب چارشنبه سوری باشد

لازم زبرای ما صبوری باشد

انواع ترقه فشفشه سهم تو است

هر چند نخواهی اش زوری باشد

ای وای زانفجار تی ان تی ها

زهله ترکان هر عبوری باشد

امشب به درون خانه باید بودن

بهتر که زکوچه ها دوری باشد

حتی به تماشا تو مرو جان ودلم

گر این نکنی نصیب کوری باشد

پس تو بنشین به خانه وسیما بین

خور چای فراوان که به قوری باشد

البته که بی فشفشه وتی ان تی

این شب، شب شادی وسروری باشد

قاشق زنی وجهش ز روی آتش

باید زقدیم تر مروری باشد

اسماعیل تقوایی

X