سال نود وچهار پایان آمد
بر جسم طبیعت خدا جان آمد
از یمن سرور فاطمی از آغاز
شادی برسید وغم به پایان آمد
----------------------------
نوروز شد وسال دگر شد آغاز
بلبل به چمن نغمه زنان در پرواز
با چلچله ها من فرستم تبریک
از بهر تمام یاوران همراز
-------------------------
چشمان همه منتظر دیدار است
هر عید که او نامده حسرت بار است
یا رب بنما سال نوام سال ظهور
جانم به لب از غیبت آن دلدار اسد
-------------------------------
این سال جدید بهر ماشادی زاست
چون اول وآخرش سرور زهراست
از یمن دوجشن فاطمی در امسال
الطاف خدای تا به آخر باماست

اسماعیل تقوایی

X