بی تو نوروز ،مرا کهنه زمانی باشد
بی تو ایام بهاری چو خزانی باشد
عید من کرده عزا درد فراغت جانا
چهره ام پیر به هنگام جوانی باشد
گرکه عیدانه دهی وعده وصلت برمن
برهمین وعده روا ،دادن جانی باشد
اسماعیل تقوایی
X