هنگامه شوروحال مستان آمد
بر جسم طبیعت خدا جان آمد
پایان زمستان شد وبا باد صبا
پیغام رسیدن بهاران آمد
بلبل به چمن نغمه شادی خواند
آلاله به دشت شاد وخندان آمد
گنجشگ نموده بر درختان غوغا
هر چلچله قاصدی غزلخوان آمد
بر دیدن شبنم بهاری بر گل
خورشید زپشت کوه، تابان آمد
باران بهار ،پر طراوت ،زیبا
بر شامه ی ما شمیم ریحان آمد
نقاش طبیعت زده نقشی دیگر
سبزی به سراغ باغ وبستان آمد
هرچشم گشوده سوی چشم اندازی
انگار که یوسفی به کنعان آمد
روییدن عشق هست پیغام بهار
دلبر به کنار یار مهمان آمد
درصحنه ی روزگار نوروز شده
عیدی ز برای کل ایران آمد
اسماعیل تقوایی

X