به مناسبت میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام ا..علیها
ببین درخت رسالت چسان بر آورده
خدیجه بهر پیمبرچه گوهر آورده
تمام عرش خدا غرق شادی وشورند
خدای آینه ای بهر کوثر آورده
بیامده به جهان فاطمه حبیبه حق
خدا برای ولی خود همسر آورده
ببین که ذکر تبارک خدا به خود گوید
چرا که احسن خلقت به محضر آورده
رسول حق به تبسم خدیجه را نگرد
که بهر یاری او نیک یاور آورده
به وقت آمدنش مکه نور باران شد
دوباره حق به جهان خود اختر آورده
پیمبر است به فلک نجات کشتیبان
خدا به کشتی او نیک لنگر آورده
سرآمد همه زنهای عالمین آمد
خدا برای رسول ا... مادر آورده
بنوش شیعه ازین شربت محبت او
کنون که ساقی جنت به ساغر آورده
شاعر:اسماعیل تقوایی

دسته ها :
X