خوشا بهار وخوشا نغمه ی هزارانش
به عطر خاک نمین وبه بوی بارانش
خوشا نسیم دل انگیز صبحهای بهار
رواج سبزی باغ وشکوفه بارانش
خوشا به گرمی مطبوع مهر فروردین
به آب جاری از برف کوهسارانش
خوشا به شبنم پاکی که می چکد از گل
به دشت پر زشقایق به لاله زارانش
خوشا به رود پرآب ونوید آبادی
ترنم طرب انگیز جویبارانش
خوشا به نو شدن روز در طبیعتمان
خوشا به عید،به نوروز ودوستدارانش
به فرودین وبه اردیبهشت وخردادش
خوشا شروع بهار وخوشا به پایانش
اسماعیل تقوایی
X