حال خرابم ببین جام شرابم بده
سخت خمارتوام باده ی نابم بده
بوی بهشتی تو مست نماید مرا
ای گل زیبای من عطر گلابم بده
یکه سواری کنی در طرق عاشقی
عاشق زار توام اذن رکابم بده
آتش هجران تو سوخته قلب مرا
همره وصلت شفا قلب کبابم بده
آمده ام بر درت تا که گدایی کنم
در بگشا بر گدا نیک جوابم بده
گرندهی پاسخم خود بکشم بر درت
گرنبود باورت رشته طنابم بده
خواب زچشمم برفت در طلب روی تو
رخ بنما ماهرو داروی خوابم بده
تانشدم پیر در میکده عشق تو
جام می عشق در عهد شبابم بده
اسماعیل تقوایی

X