کبوتردل من شوق کربلا دارد
هوای دیدن شش گوشه ی ترا دارد
بگیر دست مرا وبه کربلا برسان
که بین هر دوحرم سعی من صفا دارد
اسماعیل تقوایی
X