شب لیله الرغایب شب عاشقان بیدل
همه درگه خدا را بشویم همچو سایل
شب استجابتست وشب رحمت الهی
شب آرزوست جانا نشوی زآن تو غافل
تودعانما خودت را وهرآنکه دوست داری
نبود میان بنده و خدایش هیچ حایل
نکنی مرا فراموش در این شب گرامی
به دعای، التماسم بود ار شوی تو واصل
اسماعیل تقوایی
X