برای پرسپولیسی ها

باردیگر صدر جدول قرمز وزیبا شده
جشن پیروزی دربی بهر ما برپا شده
بی گمان اینبار جام قهرمانی مال ماست
روح نوروزی برای تیم ما یارا شده
لطف حق وهمت بازیکنان سخت کوش
ازبرای قرمزان فصل نویی پیدا شده
تیمهای آسیایی درهراس واضطراب
چون حریف جمله شان یک تیم بی همتا شده
اسماعیل تقوایی
جمعه 27فروردین
X