بعثت پیامبر
چهل ساله مردی به غار حرا
بود غرق راز ونیاز ودعا
چهل ساله مردی که در شهر خود
امین است ولایق به مدح وثنا
به مکه که پر بود از مشرکین
بری مانده بوداو زشرک وخطا
حرا مامنی بود از بهر او
که دوراز خلایق بجوید خدا
ازین روی لایق شد از سوی حق
که برمردمان باشد او مقتدا
رجب بود وایام پایانی اش
حرا شد زانوار حق باصفا
زسوی خدا جبرییل امین
بیامد واورا بدادی ندا
بخوان ای محمد(ص)،محمد(ص) بخوان
بخوان نام خالق، تو نام خدا
ازین پس تو برخلق پیغمبری
وتاج رسالت تورا شد عطا
بدینگونه اسلام آمد پدید
که از شرک سازد جهان را رها
به پایان برد ظلم دخترکشی
برد بت پرستی بسوی فنا
بیامد که یکسان شود مرتبه
سیاه وسفید وغنی وگدا
بیامد که تقوا شود شاخص و
کرامت شود مسلمین را جزا
بیامد که پیغمبر حق دهد
به خلق عظیمش جهان را صفا
بیامد که دنیا شود مفتخر
که دارد ولی خدا مرتضی
بیامد که کل زنان جهان
بنازند بر یکه خیرالنسا
در این راه قرآن مددکار شد
کتاب هدایت،دوا و شفا
بود جای شکر فراوان ،اذان
به کل جهان باشد اندر نوا
مسلمان کنون عید بعثت بود
دراین روز شادی بگو مرحبا
بگو بر پیمبر وهم آل او
فراوان درود وفراون ثنا
اسماعیل تقوایی

X