مبارک باد شعبان معظم

مه خاص رسول ا..خاتم

مه الطاف نیکوی خدایی

ببارد بارش رحمت دمادم

مسلمانی که شعبان روزه دارد

شفیع اوست پیغمبر مسلم

به شعبان باز درهای بهشتی

شود مسدود درهای جهنم

کند اعطا برای کار نیکو

خدا اجری مضایف را فراهم

مه شعبان مه شادی شیعه

مه میلاد خمسه نور اعظم

حسین(ع)عباس(ع)و هم مولای سجاد

علی اکبر(ع) سپس منجی عالم

موالید مه شعبان نموده

دل اهل ولا را شاد وخرم

خداوندا به حق پنج نورت

به حق مهدی آن مولای خاتم

عطا کن سرفرازی بهر شیعه

به تعجیل ظهور آن مکرم

اسماعیل تقوایی


X