شجر پاک ولا باز ثمر آورده
فاطمه(س)بهر علی ناز پسر آورده
ماه شعبان رسول مدنی گردیده
سومش حق به جهان قرص قمر آورده
همچو عیسی به سخن آمده با مادر خود
مادرش شاد که دردانه گهر آورده
فطرس سوخته پر آمده دیدار طبیب
تازه مولود شفایش به نظر آورده
پیش پیغمبر ما آمده جبریل امین
نام زیبای حسینش به خبر آورده
کائناتند به رقص آمده با نام حسین
رقصشان در دل شب صبح سحر آورده
ناز اقدام حسینش خداوند لطیف
دوره ی دوزخ سوزنده به سر آورده
می شود سرور آزاده ی ابنای بشر
سهم خون تا به ابد فتح وظفر آورده
حق تداوم بدهد نسل امامت با او
بهر نه ماه ولا  نیک پدر آورده
باحسین شهد شهادت بشود شیرین تر
بهر این شهد خدا پاره شکر آورده
هرکسی پیرو این مرد خدایی باشد
بهر باران گنه نیک سپر آورده
شیعه اش مفتخر نوکری ارباب است
سند نوکری اش دیده ی تر آورده
روز شادی طلب از مهدی زهرا هنر است
عیدی از بهر همه اهل هنر آورده

شاعر : اسماعیل تقوایی


X