سوم شعبان وزمانه خندان است
چرا که میلاد خسرو خوبان است

به عرش حق بنگر سرور وشادی را
مدینه را بنگر بسی چراغان است

نزول رحمت حق  به خانه ی حیدر
به مقدم پسرش شکوفه باران است

حسین خون خدا،نواده ی طاها
بیامد وفطرس زشوق گریان است

جوان اهل بهشت کشد غریو از شوق
حسین(ع) در جنت سید ایشان است

فرشتگان سبقت زهمدگر گیرند
  تلا ششان سیر ،لقای جانان است

قلوب ما شاداست به روز میلادش
امید ما لطف شه شهیدان است

شاعر : اسماعیل تقوایی


X