تا شمع وجود تو برافروخته شد
پروانه صفت بال وپرم سوخته شد
در پای توافتادم وصدناله زدم
با عشق تو دیدگان به هم دوخته شد
اسماعیل تقوایی
X