تقدیم یه تیم محبوبم پرسپولیس

این تیم شیرانه تیم پرسپولیس
تیم دلیرانه تیم پرسپولیس
برا ما هستش اون تیم قهرمان
مظهر ایمانه تیم پرسپولیس
قرمزی رنگش رنگ خون ماست
با اصل وبنیانه تیم پرسپولیس
پیمان با هادی بست جامو ببره
بر سر پیمانه تیم پرسپولیس
لیگآ سیا جامش مال قرمزاست
به فکر جبرانه تیم پرسپولیس
به تیم ما روشن چشم آسیاست
خورشید تابانه تیم پرسپولیس
بی تیم ما قرمز معنا نداره
قرمز دورانه تیم پرسپولیس
سال دیگه تو ایران ،توی آسیا
مثال طوفانه تیم پرسپولیس
محبوب ایران وکل عالمه
پروینش سلطانه تیم پرسپولیس
سه تا داره مرد سال آسیا
سلسله جنبانه تیم پرسپولیس
بازیکناش سطح تیم ملی اند
ملی ایرانه تیم پرسپولیس
مربی خوبش محبوب همه
با اون گلستانه تیم پرسپولیس
اول وآخر اون فرقی نداره
در راه یزدانه تیم پرسپولیس
اسماعیل تقوایی

X