تبریک به امام حسین (ع)بابت میلاد میوه دلش حضرت علی اکبر..
تبریک به همه جوونا بابت روز جوان..

چون یازدهم ازمه شعبان آمد
در شهر مدینه مهرتابان آمد
در بیت حسین بن علی جشن بپاست
لیلا بنگر که شاد وخندان آمد
این جشن وطرب به خاطر مولودیست
زیبا پسری زلطف سبحان آمد
او اکبر اولاد ذکور مولاست
همنام علی آن شه والا آمد
آن چهره ی پیغمبری اش بس زیباست
برخلق رسول اصل میزان آمد
جنگاوری اش شهره ی بر عام شود
شاگرد ابوفاضل دوران آمد
او صاحب منطقست واستاد سخن
برنای سخی وشیر غران آمد
از صوت اذان او خلایق حیران
آنکس که عمل کند به قرآن آمد
در کرببلا به نوبت آل ...
اول نفری بود که میدان آمد
از هر نظری جوان اول باشد
برخلق جوان شیعه میزان آمد
میلاد چنین کسی شده روز جوان
اسباب مسرت جوانان آمد
عیدی بطلب جوان زارباب حسین(ع)
روزی که بر او عطای رحمان آمد
میخواه که قسمتت کند کرببلا
ماهی که علی چو ماه رخشان آمد
اسماعیل تقوایی

دسته ها :
X