سلام
16 شهر یک روز تاریخیه..
در سال 1352 در چنین روزی 6 گل از دوازه استقلال آن زمان گذشت.
روزی که امیدواریم یکبار دیگر تکرار شود..

یادم آید سالهای رفته را

الخصوص آن روز خاص هفته را

روزی از ایام قبل انقلاب

اهل تهران جملگی در پیچ وتاب

پیچ وتاب بازی خاص وطن

تیم آبی تیم قزمز پیرهن

بازی دربی ما آغاز شد

تا کنون از بهر ما یک راز شد

راز شش گل بهر قرمز حامیان

سهم آبی صفر شد در این میان

لفظ شش تایی از آن پس باب شد

اهل قرمز را شعاری ناب شد
X