در روزهای اخیر قیمت مرغ به 7400تومان رسیده است واین پرواز قیمت همچنان ادامه دارد

شعری طنز در این رابطه:

تو ای بالا نشین بر ما نظر کن

کمی آن قیمتت را مختصر کن

چرا از دست ما بالا پریدی

تو از این مردم آزاری حذر کن

الا ای مرغ بی بال وپر من

بیا رحمی به این بی بال وپر کن

کرم کن دست کم یکبار در ماه

میان سفره ام جانا گذر کن

کمر بشکسته ام از قیمت تو

لذیذا،فکر این درد کمر کن

نباشد قسمتم از ران وسینه

مرا با بال وبازو مفتخر کن

بیا قربان کنم خود پیش پایت

مرا مهمان سوپ پا وسر کن

مرو بالاتر این پیش چشمم

تورحمی بر من واین چشم تر کن

بود ماه خدا وروزه دارم

خدا را،فکر افطار وسحر کن

اسماعیل تقوایی
X