یا امام حسن(ع)

ازمیان ماه ماهی سرزده
طعنه بر یک کهکشان اختر زده

ماه ما در نیمه ی ماه صیام
بیت زهرا(س) وعلی(ع)را درزده

 میهمانی خدا را این پسر
رنگ زیبایی خدایی تر زده

 سبط اکبر بر پیمبر(ص)است او
بردلش نقشی زیک دلبر زده

 نام زیبایش زسوی حق حسن(ع)
بوسه ها برروی اوحیدر زده

 یوسف یعقوبیان بی جلوه شد
یوسف زهرا(س) به عالم سرزده

 حسن وزبیائیش در حد کمال
از جمال الله ،او ساغر زده

 حاتم طائی رهین منتش
بر کرامت صفحه آخر زده

 حضرت ایوب شد میزان صبر
لیک در بحر حسن(ع)لنگر زده

 راس برنایان اهل جنت است
این سخن در اصل پیغمبر زده

 او امام دومین شیعه است
تکیه بر جای علی(ع)صفدر زده

 مرغ دل شاد است در میلاداو
در هوای دوست بال وپر زده

 هرکه مسروراست در این زاد روز
بر سر او فاطمه(س)افسر زده

شعر : اسماعیل تقوایی

X